Algemene Voorwaarden LEAD Development Company BV

1.  Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Lead Development Company B.V., kantoorhoudende te (3833 LA) Leusden aan de Plesmanstraat 2, KvK nummer 84691115;
  1. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, die Opdrachtnemer opdracht geeft tot het leveren van diensten en / of het verrichten van werkzaamheden;
  1. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst van opdracht;
  1. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer opgestelde offertes, aanbiedingen en voorstellen en op elke Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.  Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij door Opdrachtnemer schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, waarop Opdrachtnemer een offerte, aanbieding of voorstel heeft gebaseerd.
 2. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Opdrachtnemer zijn een maand na dagtekening geldig, tenzij door Opdrachtnemer schriftelijk anders is aangegeven.
 3. Tussen Partijen komt een Overeenkomst tot stand indien en zodra Opdrachtgever een offerte, aanbieding of voorstel van Opdrachtnemer zonder voorbehoud of wijziging binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard en / of indien een mondeling door Partijen gemaakte afspraak door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
 4.  Mondelinge toezeggingen verbinden Opdrachtnemer slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
 5. Tussentijdse wijzigingen of uitbreidingen van de Overeenkomst worden steeds door Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd, inclusief de daarmee eventueel gemoeide gevolgen voor het honorarium en de kosten.

4.  Uitvoering

a. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Gelet op de aard van de dienstverlening neemt Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever een inspanningsverplichting op zich met betrekking tot te bereiken resultaten en te realiseren omzet en geen resultaatverplichting. Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever geen garanties met betrekking tot de resultaten van zijn dienstverlening.

b. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de redelijke wensen van Opdrachtgever, voor zover die wensen naar het oordeel van Opdrachtnemer bevorderlijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst.

c. Het staat Opdrachtnemer vrij bij de uitvoering van de Overeenkomst de tijdsplanning aan te passen indien Opdrachtgever de overeengekomen aanpak, werkwijze of omvang van de te verrichten werkzaamheden wenst te veranderen / uit te breiden.  

d. Zolang geen Overeenkomst tot stand is gekomen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor zijn (personeels-) capaciteit niet ten behoeve van Opdrachtgever te reserveren / in te zetten.

5.  Tarieven

a. De door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

b. In alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Opdrachtnemer wordt duidelijk aangegeven wat wel en wat niet in de tarieven en de prijs is begrepen en welke kosten eventueel nog afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht en op welke basis.

6.  Betaling

 1. Het honorarium en de kosten, zoals in artikel 5 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks door Opdrachtnemer bij (voorschot-)declaratie aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling dient zonder aftrek, korting of  schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle eventuele kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen, indien deze hoger zijn. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het liquidatietarief te boven gaan.
 3. Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de  declaratie.

7.  Duur Overeenkomst en opzegging

 1. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen geldt de Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Tijdens de eerste 8 weken van de Overeenkomst is deze niet opzegbaar, nadien kunnen Partijen de Overeenkomst op elk moment schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van een week (zeven dagen).
 2. Elk der Partijen is bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang (zonder inachtneming van een opzegtermijn) op te zeggen indien één der Partijen (voorlopig) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van één der Partijen wordt aangevraagd of intreedt, dan wel één der Partijen de  bedrijfsvoering staakt.

8.    Geheimhouding en intellectuele eigendom

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien deze door de andere Partij als zodanig is aangemerkt en / of indien het vertrouwelijke karakter daarvan redelijkerwijs uit de aard van de informatie voortvloeit.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever aan derden in ieder geval geen mededeling doen over de aanpak en werkwijze van Opdrachtnemer en diens rapportage(s) niet aan derden ter beschikking stellen. Tevens zal Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer  informatie (zoals audio bestanden), door Opdrachtnemer beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever om de kwaliteit te borgen en welke dient ter coaching van medewerkers, op geen enkele wijze openbaar maken evenmin als informatie, door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld ter voorbereiding van acquisitie-afspraken.
 3. De intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer te leveren resultaten van diensten berusten bij Opdrachtnemer.  

9.    Verwerking persoonsgegevens

a. Voor zover door Opdrachtnemer voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst en / of tijdens de uitvoering daarvan persoonsgegevens worden verwerkt, zal Opdrachtnemer dat op een behoorlijke en zorgvuldige wijze doen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

b. Opdrachtnemer treft alle technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdende met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

c. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in, dat hij slechts op rechtmatige wijze persoonsgegevens ter beschikking stelt aan Opdrachtnemer. Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens mogen door Opdrachtgever slechts worden gebruikt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

d. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij de feiten die aan een dergelijke aanspraak ten grondslag liggen aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

e. Desgewenst kunnen Partijen naast de Overeenkomst een verwerkersovereenkomst sluiten.   

10.  Overmacht

 1. Opdrachtnemer kan niet tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst worden gehouden, indien er sprake is van overmacht: dat wil zeggen van een dusdanige omstandigheid – die buiten de macht van Opdrachtnemer ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had kunnen worden voorzien -, dat daardoor iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming teniet wordt gedaan. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na het intreden van een overmachtssituatie schriftelijk daarvan op de hoogte.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: tekortkomingen door partijen van welke Opdrachtnemer bij de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst afhankelijk is, inclusief storingen met betrekking tot elektriciteit, internet-, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, het niet beschikbaar zijn van personeel door ziekte of bijzonder verlof, alsmede overheids-, weers-, vervoers- en oorlogsomstandigheden.
 3. In het geval van overmacht wordt de nakoming van de daardoor getroffen verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie.

11.  Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden directe schade in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover die schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een toerekenbare tekortkoming zijdens Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst. In dat geval komt voor vergoeding in aanmerking die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van Opdrachtnemer geldende gebruiken. De schadevergoedingsplicht is in een dergelijk geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd dan wel redelijkerwijs zou zijn uitgekeerd, vermeerderd met het voor Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering geldende eigen risico, dan wel een redelijkerwijs vergelijkbaar bedrag, maar bovendien tot maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium zoals door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst verschuldigd, met een maximum gelijk aan het honorarium over de laatste twee maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade.

b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft gebaseerd op door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vermindering van goodwill, en schade door bedrijfsstagnatie.

 • In het geval van schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gelden de voornoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid niet.
 • Iedere aanspraak op schadevergoeding jegens Opdrachtnemer vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de aanspraak, tenzij Opdrachtgever voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.   
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen, tenzij het aanspraken betreft als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.  

12.  Verbod inzake personeel

Het is een Partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij niet toegestaan om tijdens de duur van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan personeel van de andere Partij direct of indirect in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding in onderhandeling te treden.

13.  Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen, die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

14.  Slotbepalingen

 1. De bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen beiden blijven binden.
 2. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden tussen Partijen de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen.